Cele mai frecvente amenzi SSM acordate de inspectorii ITM sunt pentru :

 Prevedere Articol

Amenda Lei

1. ART.39(2) Neintocmirea de catre angajator a unui plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii Art.13 (b)  5.000-10.000
2. Neobtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale  Art.13 (c)  5.000-10.000
3. Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane. Art.13 (p)  5.000-10.000
4. Neasigurarea de echipamente individuale de protectie Art.13 (r) 5.000-10.000
5. Neasigurarea realizarii masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor. Art.13 (n)

ART.39 (3)

 3.000-10.000
6. Nerealizarea si neposedarea unei evaluari a riscurilor pt.securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pt.acele grupuri sensibile la riscuri specifice. Art.12 (1) lit.a

ART.39 (4)

4.000-8.000
7. Neluarea deciziilor asupra masurilor de protectie cate trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat. Art.12 (1) lit.b 4.000-8.000
8. Neadoptarea, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor. Art.13 (a) 4.000-8.000
9. Nestabilirea pentru lucratori, prin fisa postului, a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate Art.13 (d) 4.000-8.000
10. Neelaborarea instructiunilor proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor. Art.13 (e) 4.000-8.000
11. Neasigurarea si necontrolarea cunoasterii si aplicarii de catre toti  lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe. Art.13 (f) 4.000-8.000
12. Neasigurarea informarii fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare Art.13 (h) 4.000-8.000
13. Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica Art.13 (i)  4.000-8.000
14. Nerespectarea prevederilor privind angajarea numai a persoanelor care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic, ulterior angajarii Art.13 (j) 4.000-8.000
15. Nu se tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art.7 alin.4 lit.e Art.13 (k) 4.000-8.000
16. Nu se asigura functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice Art.13 (l)  4.000-8.000
17. Nu prezinta documentele si relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor Art.13 (m) 4.000-8.000
18. Nu desemneaza, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor Art.13 (o) 4.000-8.000
19. Nu asigura conditii pt.ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire SSM, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau. Art.20 4.000-8.000
20. Nu efectueaza cercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca Art.29 (1) lit.a 4.000-8.000
21. Nu inregistreaza si nu raporteaza accidentul de munca la inspectoratul teritorial de munca, precum si la asigurator Art.32 (2)  4.000-8.000
22. Nerespectarea obligatiilor referitoare la evaluarea riscurilor, imbunatatirea nivelului securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor, consultarea lucratorilor si permiterea accesului in zonele cu risc ridicat numai a lucratorilor instruiti corespunzator Art.7 (4)

Art.39(5)

 3.500-7.000
23. Nerespectarea obligatiilor referitoare la utilizarea in comun, de catre angajati ai unor societati distincte, a acelorasi locuri de munca Art.7 (5) 3.500-7.000
24. Implicarea financiara a lucratorilor in masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca Art.7 (6)  3.500-7.000
25. Nerespectarea prevederilor ref.la lucratorii desemnati Art.8  3.500-7.000
26. Neinformarea lucratorilor ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile si masurile aferente acestui pericol Art.11 (1)  3.500-7.000
27. Neasigurarea pregatirii acelor lucratori ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent pt.a fi pregatiti in situatia cand seful ierarhic superior nu poate fi contactat Art.11 (3) 3.500-7.000
28.Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentu securitatea si sanatatea lucratorilor Art.13 (q) 3.500-7.000
29. Neacordarea echipamentului individual de protectie nou in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie Art.13 (s)  3.500-7.000
30. Necomunicarea evenimentelor (definite conform. art.5 litera. f) catre ITM Art.27(1) lit.a  3.500-7.000
31. Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces asiguratorului conform Legii 346/2002 Art.27(1) lit.b  3.500-7.000
32. Neluarea tuturor masurilor necesare organizarii activitatilor de prevenire si de protectie (in functie de marimea intreprinderii, riscurilor, dispersia teritoriala, competenta etc.) Art.9 (1)

Art.39(6)lit.a

3.000-6.000
33. Nerespectarea obligatiilor ref.la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, desemnarea lucratorilor care aplica masurile stabilite, a legaturilor cu serviciile specializate etc. Art.10 3.000-6.000
34. Nerespectarea prevederilor ref. la informarea lucratorilor privind riscurile pt.securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie generale si specifice fiecarui post de lucru Art.16  3.000-6.000
35. Neacordarea alimentatiei de protectie conform contractului colectiv de munca (contractului individual de munca) Art.14

Art.39(6)lit.b

3.000-6.000
36. Neacordarea materialelor igienico-sanitare conform contractului colectiv de munca (contracului individual de munca) Art.15  3.000-6.000
37. Nedeclararea bolilor profesionale medicilor competenti Art.34 (1) 3.000-6.000
38. Prejudicierea lucratorilor care, in caz de pericol grav si iminent parasesc locul de munca (zona periculoasa). Art.11 (2)

Art.39(7)

 2.500-5.000
39. Sanctionarea lucratorilor care actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava Art.11 (4) 2.500-5.000
40. Ingradirea accesului lucratorilor desemnati a reprezentantilor lucratorilor la evaluarea riscurilor si la masurile de protectie, orice informatii, evidente si rapoarte in domeniul SSM Art.17 2.500-5.000
41. Neorganizarea si nefunctionarea Comitetelor de securitate si sanatate in munca Art.19  2.500-5.000
42. Nerespectarea prevederilor referitoare la cheltuielile cu instruirea lucratorilor, efectuarea instruirii in timpul programului de lucru Art.21  2.500-5.000