Extrase din Legea Protectiei Civile Nr. 481/2004:

CAP. 9 Contraventii si sanctiuni

ART. 75
Încãlcarea prevederilor prezentei legi atrage rãspunderea juridicã civilã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.

ART. 76
Constituie contraventii la prevederile prezentei legi urmãtoarele fapte:
a) neincluderea mãsurilor de protectie civilã în programele de dezvoltare economico-socialã sau în proiectele de buget;
b) neorganizarea serviciilor de urgentã voluntare sau neasigurarea înzestrãrii si a pregãtirii profesionale a acestora;
c) neîntocmirea planurilor de interventie sau a altor documente operative de rãspuns în situatii de urgentã ori neasigurarea punerii acestora în aplicare la declansarea situatiilor de urgentã;
d) neasigurarea înstiintãrii, a avertizãrii, a alarmãrii sau a evacuãrii populatiei în situatii de urgentã;
e) neasigurarea identificãrii, a monitorizãrii si a evaluãrii factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea
mãsurilor de protectie împotriva efectelor negative ale acestora;
f) neasigurarea înzestrãrii, a dotãrii si a echipãrii cu mijloace tehnice de protectie civilã, precum si nementinerea în stare de operativitate a acestora;
g) nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizatiilor privind protectia civilã ori neîndeplinirea mãsurilor si a conditiilor prevãzute în acestea;
h) neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor si a dispozitiilor privind protectia civilã;
i) neprevederea în documentele tehnico-economice ale investitiilor a adãposturilor, a dotãrilor si a mãsurilor de utilitate publicã privind protectia civilã sau nerealizarea la termen a acestora;
j) nementinerea adãposturilor publice de protectie civilã în bunã stare de utilizare pe timpul situatiilor exceptionale, corespunzãtoare destinatiilor acestora;
k) neparticiparea la instruirile, exercitiile si aplicatiile de pregãtire privind protectia civilã;
l) neîndeplinirea mãsurilor de protectie nuclearã, biologicã si chimicã a populatiei;
m) neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind mãsurile de protectie civilã luate ori necesar a fi luate;
n) folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de protectie civilã cu destinatie publicã;
o) interzicerea accesului personalului si al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgentã în scopul îndeplinirii atributiilor legale specifice;
p) neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protectiei civile, prevãzute în planurile specifice;
q) neîndeplinirea functiilor de sprijin stabilite pe timpul situatiilor de urgentã;
r) accesul persoanelor neautorizate pe timpul situatiilor de urgentã în zonele afectate, interzise accesului si care sunt delimitate si marcate corespunzãtor;
s) necompensarea contravalorii serviciilor prestate pe timpul situatiilor de urgentã;
t) neîndeplinirea mãsurilor stabilite pentru asigurarea conditiilor de supravietuire a populatiei afectate.

ART. 77
(1) Contraventiile prevãzute la art. 76 se sanctioneazã cu amendã dupã cum urmeazã:

a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. k) si m);
b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. c) si g);
c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. h), n), o), q), s) si t);
d) de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. a), b), d), i), j) si p);
e) de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, faptele prevãzute la lit. e), f), l) si r).

(2) Sanctiunile contraventionale se aplicã persoanelor fizice sau juridice, dupã caz.

ART. 78
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de cãtre personalul serviciilor de urgentã profesioniste cu atributii de îndrumare, control, interventie si constatare a încãlcãrilor legii în domeniul protectiei civile, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentã si nominalizat de inspectorii-sefi, precum si de cãtre persoanele anume desemnate de cãtre conducãtorii autoritãtilor administratiei publice cu atributii în domeniu.

ART. 79
Contraventiilor prevãzute de prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.